De vriendenkring

Wat is de vriendenkring?

De Vriendenkring van de vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is een vereniging bestaande uit minimum zes leden.

Deze groep van mensen voelt zich aangesproken door de maatschappelijke taak die de vzw vervult en wil loyaal, haar ondersteuning geven aan de werking en organisatie ervan.

Zij willen een positief beeld uitdragen door als een echte groep vrienden naar buiten toe te treden.

De vriendenkring laat zich niet in met het inhoudelijke aspect rond methodieken, organisatie en doelgroep van de voorzieningen.

Hoe werkt de vriendenkring?

De doelstellingen van de vriendenkring zijn:

  • Verzamelen van financiële middelen ter ondersteuning van de diverse voorzieningen en projecten van vzw Pieter Simenon ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en voor zover de werking onvoldoende gesubsidieerd is.
  • Organiseren van activiteiten ter verzameling van financies of materialen in functie van de ingediende steunvragen
  • Mee helpen bouwen aan een positief imago van de vzw.
  • Zich ten dienste stellen van de praktische uitwerking van initiatieven indien daarvoor aangesproken.
  • Mee initiatief nemen rond feestelijke gebeurtenissen en activiteiten van de organisatie.

Bevorderen van positieve menselijke verhoudingen binnen de Vriendenkring.

Wie is de vriendenkring?

Elke persoon die zich aanbiedt of uitgenodigd wordt door een Vriendenkringlid, kan lid worden indien in de voorgaande vergadering ¾ van de aanwezigen hun goedkeuring geven.

Personeelsleden van Pieter Simenon die tot de Vriendenkring behoren of toetreden; mogen nooit meer dan de helft –1 van de totale ledengroep uitmaken.

Een lid dat wenst ontslag te nemen deelt dit mee aan de voorzitter van de Vriendenkring.

De leden verontschuldigen zich voor een vergadering bij de voorzitter of secretaris.

De vriendenkring kan tijdens activiteiten uitgebreid worden met extra mensen, die enkel voor deze activiteiten komen en die hiervoor ook onder de verzekering van de vzw vallen.

Waar is de vriendenkring?

De Vriendenkring vergadert gewoonlijk 5 maal per jaar, tenzij de vergadering beslist de frequentie op te voeren voor welbepaalde activiteiten.

De vergaderingen hebben plaats in het dagcentrum de Teuten, tenzij een andere plaats afgesproken wordt.

Hoe werkt de organisatie van de vriendenkring?

Voorzitter en secretaris worden tweejaarlijks gekozen uit de vriendenkringleden en zijn herverkiesbaar.

De voorzitter is een niet-personeelslid van Pieter Simenon en zijn voorzieningen en projecten.

De secretaris is de uitvoerder van de administratieve taken en beslissingen.

De voorzitter vertegenwoordigt de Vriendenkring waar dit nodig geacht wordt en leidt de vergaderingen op basis van de agenda.

Beslissingen worden zoveel mogelijk in consensus genomen.

Indien een aanwezig lid erom vraagt, zal er gestemd worden.  De beslissing valt met de helft +1 van de aanwezige stemmen.  Bij gelijkheid van stemmen geeft de voorzitter de doorslag.

Een lid van de Vriendenkring is niet persoonlijk verantwoordelijk voor een beslissing van de vergadering naar de buitenwereld toe en vertolkt dan ook enkel de gezamenlijke beslissing waaraan hij loyaal is.

De leden van de Vriendenkring zijn tijdens hun activiteiten gedekt door een verzekering via de vzw.

Materialen van de vriendenkring worden geïnventariseerd door de secretaris.

Hoe werken de financiën van de vriendenkring

De bedragen door de vriendenkring verzameld, worden op een rekening van de vzw gestort.

De organisatie haalt geen van de verzamelde Vriendenkringgelden af zonder goedkeuring van de vriendenkring (3/4 meerderheid).  Het kassaldo moet minimum 500 euro bedragen.

Indien nodig schiet de vzw onkosten vooraf voor bij de organisatie van een activiteit, en voor zover het eigen bedrag (500 euro) niet volstaat.

De voorzieningen en projecten stellen, indien zij steun wensen voor de activiteit plaatsvindt en schriftelijk de vraag met motivatie aan de voorzitter of secretaris voor de te financieren initiatieven.

De Vriendenkring bepaalt autonoom op welke manier aan die initiatieven tegemoet kan gekomen worden, en welke prioriteiten er gelegd worden.

Bij een vraag tot financiële ondersteuning, zullen personeelsleden van de voorziening, tevens lid van de Vriendenkring, zich onthouden indien de beslissing gestemd moet worden, en zich daarvoor uit de vergadering verwijderen.

Bij ontbinding van de Vriendenkring gaan, na aftrek van de nog openstaande schulden, alle resterende gelden naar de vzw.

Bovenstaande richtlijnen blijven van toepassing zolang de vergadering deze niet wijzigt bij ¾ meerderheid.