Dagcentrum De Teuten – Houding/methodiek

We vertrekken steeds vanuit onderstaande principes

  • Cliënt, jongere en leefomgeving staan centraal.
  • Oplossingen zoeken we samen aan de juiste tafel.
  • Iedereen is deel van het geheel en verantwoordelijk voor het geheel.
  • We bouwen op vertrouwen.
  • Ik wil, ik probeer, ik leer en ik evalueer in een lerende organisatie.
  • Wij zorgen voor elkaar.

Binnen deze principes willen we aangeven dat we inspraak en participatie zeer be­langrijk vinden. We werken en gaan open en eerlijk om met de doelgroep. Dit steeds vanuit een respectvolle houding. We ver­trekken vanuit de krachten van de cliënten. We bieden hen tijd en ruimte om mee het proces aan te gaan. We doen en handelen steeds vanuit overleg en nemen samen be­slissingen vanuit gedragenheid.

We werken steeds vanuit de driehoek, van­uit het individueel stuk om samen met het team op weg te gaan met onze doelgroep. Elke invalshoek is daarin zeer belangrijk.

In deze begeleiding zijn voor ons volgende krachtwoorden zeer belangrijk: ondersteu­ning, respectvolle open houding, innove­ren, verbinden, zelfreflectie, geduld, dis­cretie, loyaal, assertief, emancipatorisch handelen, zorg op maat, oplossingsgericht werken, empowerment, afstand nabijheid, begrip en erkenning, authenticiteit, flexibel, communicatie, proces en dit om terug ge­past te kunnen verbinden.

Als professionele hulpverleners proberen we op een dynamische manier oplossingen te zoeken door middel van verschillende methodieken (bv. Duplo, vorming, levens­lijn, wensvraag, genogram, steunkoffer…).