Contacteer Quest Real Estate ServicesDagcentrum De Teuten, Lommel

Kernprocessen van een centrum voor multimodale gezinsbegeleiding en jongerenbegeleiding

Voorstelling aanbod en middelen bij start 2008

 

Het dagcentrum De Teuten is een semi-residentiële voorziening voor gezinnen en hun kinderen meisjes en jongens tussen 6 en 18 jaar, met ernstige opvoedingsproblemen thuis en/of op school in Lommel en omgeving wonend, die iets aan de problemen willen doen en daartoe met het dagcentrum willen samenwerken.

Het dagcentrum biedt een gestructureerde leeropmgeving aan 10 kinderen of tieners, na schooltijd tot 19 u (woensdag tot 17 u) en van 9 u tot 17 tijdens de schoolvakanties.

Er wordt met het gezin en de betreffende minderjarige gewerkt vanuit een integrale benadering.

De middelen die ingezet worden binnen die integrale benadering zijn:

 • Gezinsbegeleiding
 • Groepsbegeleiding
 • Kindbegeleiding
  • Individuele begeleiding
  • Vorming
  • Jongerenvergaderingen
  • Tienerwerking
 • Schoolbegeleiding
 • Bijeenkomsten ouders
  • Ouderwerking
  • Moedergroep
  • Ouderraad
  • Oudertraining

1. Gezinsbegeleiding

 

De gezinsbegeleid(st)er is aanwezig bij de aanmelding en wordt toegewezen. Er is een mogelijkheid om de uit huis wonende partner (scheiding) mee in de begeleiding te betrekken.

Bij de start zijn er wekelijks gesprekken thuis, na een tijd kan dit om de 14 dagen als de begeleiding dit toelaat. (dag en uur wordt in overleg vastgesteld)

Belangrijk: vertrouwensrelatie opbouwen, houding van de begeleid(st)er, nier oordelende aanwezigheid, in- en toevoegen. Dit kan door bijvoorbeeld erkenning te geven voor de overlevingstrategie en er alternatievennaast te zetten, de waarden van de maatschappij naast de waarden van het gezin breder. Er moet ook nog oog zijn voor het systeem, communicatie en de bredere context. Verschillende methodieken kunnen gebruikt worden.

Ook zaken buiten de opvoedingsproblemen kunnen besproken worden bijvoorbeeld: relatieproblemen, verleden van de partners, ... Positieve krachten in het systeem woorden aangesproken en er is oog voor het evenwicht tussen draagkracht en draaglast.

De afspraken rond het doorgeven van informatie buiten het dagcentrum worden in het gezin besproken en er wordt hiertoe een formulier ondertekend.

Er is voor het gezin ook een mogelijkheid om een eventuele klacht te formuleren. Overlegmomenten met gezin en verwijzer worden in samenspraak met het gezin gemaakt (evaluatiebesprekingen).

 

De gezinsbegeleidster stapt als het ware ook letterlijk in het systeem. De gezinsbegeleider werkt dan ook met gegevens uit het concrete leven, werken op realiteitsniveau. Toch is het raadzaam om ook in de gezinsbegeleiding de onderliggende problematiek proberen te bereiken, zij het dan via zeer concrete tastbare dingen. Voorbeeld: met een genogram krijgt de cliënt visueel zijn rechtmatige plek als een feitelijk gegeven. Levenslijn tekenen geeft een visueel beeld van de belangrijkste gebeurtenissen, duplo popjes geven visuele dynamieken, verbindingen, loyaliteiten enz. weer. Constellaties kunnen de verborgen loyaliteiten zichtbaar maken en de persoon zijn rechtmatige plek, gevoel en of denkschema teruggeven.

De focus van de gezinsbegeleiding is het concrete leven en het huidige functioneren van het gezin. Men zoekt tastbare hulp binnen de actuele probleemsituatie door bv. het structureren van de gezinssituatie, door pedagogische ondersteuning te bieden, door conflictsituaties bespreekbaar te maken, door aan roluitklaring te doen enz. Daarnaast heeft men ook aandacht voor het algemene gezinsfunctioneren, voor de beleving van het gezin. Maar dit in de eerste plaats als ondersteuning van het concrete handelen.

 

 

2. Groepsbegeleiding

 

Er is dagelijks groepsbegeleiding behalve in het weekend. Na de school komen de jongeren naar het dagcentrum tot 19h behalve op woensdag tot 17h.

De groepsopvang wordt gezien als een gelegenheid tot leren, een oefenterrein dus.

Er wordt ook samen gegeten (warme maaltijd, vieruurtje). Er is mogelijkheid tot een gesprek. Er zijn ook activiteiten gepland op woensdag. Er wordt ook vorming gegeven. De onderwerpen sluiten aan bij de noodzaak van de groep van dat moment. Het kan gaan over sociale vaardigheden, pesten, druggebruik,… De inspraak van de jongeren gebeurt in de maandelijkse jongerenvergadering. Tijdens deze vergadering worden taakjes verdeeld, lijstjes voor de playstation enz. gemaakt. De jongere leert hierdoor luisteren naar anderen en zijn eigen mening uiten. Ook worden thema’s behandeld rond verschillende aspecten van het samenleven. Tijdens de groepsopvang worden de jongeren geobserveerd en bij gestuurd. Er zal rekening gehouden worden met de eigenheid van elk kind. Verjaardagen worden niet vergeten. De jongere kan met anderen spelen, kleuren …… in de leefruimte of zich rustig bezighouden in de kinder- of tienerkamer. Er zijn altijd twee vaste begeleiders in de groep aanwezig. Dagelijks wordt voor het naar huis gaan de streefkaart ingevuld. Tijdens de vakanties is er een ruim aanbod van activiteiten. Ook de jongeren krijgen inspraak hieromtrent in de vorm van keuzeactiviteiten.

 

 

3. Kindbegeleiding

 

3.1 Individuele begeleiding

 

De individuele begeleid(st)er wordt aangesteld bij het opstarten van de begeleiding. Er is wekelijks een gesprek. De individuele begeleiding geeft de jongere de kans om zijn verhaal kwijt te raken. Het is een moment om stil te staan bij de problematiek van de jongere. Het zijn ook oefenmomenten voor de jongere. Er kan stilgestaan worden bij gedrag en onderliggende problemen, denkwijzen of noden op basis van de gestelde doelen uit het handelingsplan. Tijdens de individuele begeleiding kunnen sociale vaardigheden worden aangeleerd of gekeken naar passende alternatieven voor het probleemgedrag. Er is een nauwe samenwerking met de gezinsbegeleid(st)er. Er kunnen verschillende methodieken gebruikt worden.

 

3.2 Vorming

 

Doorheen het jaar worden vormingssessies georganiseerd met verplichte aanwezigheid van alle jongeren. Deze gaan over thema’s die leven in de groep of in hun leefsfeer zoals pesten, zelfbeeld, druggebruik, assertiviteit, sociale vaardigheden…

Indien de groepsamenstelling dit vereist wordt een opsplitsing gemaakt tussen de lagere schoolkinderen en de tieners, omdat de methodiek en de benaderingswijze aangepast moet zijn. Het gebeurt dat een externe deskundige of bevoorrechte getuige uitgenodigd wordt.

Dezelfde thema’s die hier aan bod komen, worden ook op de ouderwerking geagendeerd. Het is een poging om de dialoog tussen ouders en jongeren op gang te brengen of te houden rond heikele of moeilijke onderwerpen en tegelijkertijd kennis en denkkaders aan te bieden of te verruimen.

 

3.3 Jongerenvergaderingen

 

In het kader van participatie, emancipatie en empowerment van de jongeren, organiseren we maandelijks een overleg met alle begeleide jongeren en daarvoor vast afgesproken begeleiders. Kenmerkend voor deze overlegmomenten zijn:

 • De jongeren bepalen mee de agenda door in de betreffende ideeënbus thema's, irritaties en voorstellen aan te reiken.
 • Ze hebben een eigen verslaggever en een eigen verslagenmap
 • Ze hebben inspraak in een aantal interne organisatorische afspraken rond menu's, klusjes, gebruik van het aanwezige speelgoed, televisie, gebruik van hun lokalen, enz.
 • Ze bepalen mee hoe het budget voor ontspanning en activiteiten besteed wordt in de grote vakantie.
 • De overlegmomenten zijn bij uitstek een forum om de onderlinge problemen aan de orde te brengen samen te zoeken naar oplossingen.
 • Ze voeden uiteraard ook de sociale vaardigheid van elke deelnemer.
 • Ze bieden een medewerantwoordelijkheid aan de jongeren voor de sfeer, de veiligheid en de inhoud van het dagelijks gebeuren in het dagcentrum.

3.4 Tienerwerking

 

In het dagcentrum begeleiden we kinderen en jongeren tussen 6-18 jaar. De leeftijdscategorie +12 jarigen vraagt een andere aanpak, aanbod. Gezien de jongeren die dagelijks naar het dagcentrum komen en toch een groot deel van hun vrije tijd met leeftijdsgenoten, vrienden kwijtspelen willen we op zoek gaan naar een aanbod voor hen.

We willen het intern aanbod verruimen met eventueel TV, dvd, gezelschapsspelen,... dit in overleg met hen.

Daarnaast willen we hen kennis laten maken met een JAC, jeugdhuizen,...zodat ze hier momenteel en later steeds terecht kunnen. Ook het stimuleren om naar een sport of hobbyclub te gaan wordt mee opgenomen omdat deze jongeren vaak minder actief bezig zijn in dat verband.

Extern willen we hen kansen bieden om doorheen een fasesysteem vrije momenten te kunnen verdienen die ze dan buiten het dagcentrum mogen doorbrengen. Dit in overleg met de verwijzer en de ouders en steeds in opvolging door een begeleider van de tiener.

Momenteel zijn we dit hele concept aan het uitdenken en bevraagt de verantwoordelijke van de tienerwerking zich ook bij de huidige tieners.

 

 

4. Schoolbegeiding

 

De schoolbegeleiding omvat twee deelaspecten van het schoolgebeuren van de jongere:

 

1. de schoolcontracten

 • Vanuit het dagcentrum is er regelamtig contact (in ondersteuning van de ouders) met de school, CLB in functie van het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere. Dit kan telefonisch zijn of indien nodig is er een overleg op school met de klastitularis: een individueel aangestelde leerkracht die waakt over het welzijn van die leerling. Mogelijk worden ook de stafleden of directie betrokken.

2. de studie- of leerbegeleiding

 • Er wordt tijd, ruimte en opvolging voorzien om ondersteiuning te bieden op vlak van de studiebegeleiding. dagelijks wordt samen met de jongeren via hun agenda gepland wanneer en hoe de huistaken gemaakt en de lessen geleerd worden. Eventueel wordt op vraag van de leerkrachten een remediëring of intensere ondersteuning geboden, volgens de specifieke noden en vcragen vanuit de school.

 

5. Bijeenkomsten ouders

 

5.1 De ouderwerking

 

4 à 5 keer per jaar brengen we de ouders samen, waarvan 3 keer rond dezelfde thema’s die in de jongerenvorming aan bod gekomen zijn. Deze 3 samenkomsten zijn dus eerder vormend bedoeld. 1 à 2 keer worden deze bijeenkomsten eerder als ontspannend opgevat en om kennis te maken met elkaar en met andere begeleiders dan de gezinsbegeleid(st)ers.

 • De ouderwerking biedt kansen om mensen uit isolement te halen.
 • Er is herkenning dat ook bij anderen problemen zijn ontstaan.
 • Ouders kunnen van gedachten wisselen onder elkaar rond opvoedingsproblemen.
 • Er ontstaat een gemeenschappelijk gevoel en een gemeenschappelijk draagvlak.

5.2 De moedergroep

 

Dit is een vrijblijvend aanbod van regelmatige informele bijeenkomsten van moeders en/of vrouwen die mee opvoedingsverantwoordelijkheid opnemen.

Er wordt op een ongedwongen manier steun en gezelligheid geboden onder elkaar. Ze weten zich wederzijds beter begrepen en aanvaard en ideeën rond opvoeding vinden op een spontane manier de weg naar elkaar. De aanwezige begeleid(st)er(s) functioneren eerder als organisator, bieden infrastructuur en er kan op teruggevallen worden voor kadering of deskundige uitleg.

 

 

5.3 Ouderraad en oudertraining

 

De ouderraad is een nieuw aanbod van het dagcentrum sinds half 2008.

De doelstellingen van de ouderraad zijn:

 • Inspraak en participatie te voorzien voor alle cliënten, aanspreekouders in de werking van het dagcentrum
 • Samen denken over alle aspecten van de werking
 • Voorstellen doen tot verbetering die op het dagcentrumteam besproken zullen worden.
 • Samenkomen met ouders om zich in te zetteen voor het dagcentrum
 • Mee een engagement aangaan rond voorbereidingen of effectieve verkoop op de avondmakrt (wafels, confituur, kaarten, ...) in juni. Opvolgen van de financiële situatie.
 • Mee zicht houden op mogelijke vakanties voor ouders met hun kinderen en indien mogelijk voorbereiden en doorgeven aan ouders.
 • Mee op zoek gaan naar thema's voor de ouderwerking en voorstellen doen tot verandering. (vb: adviezen rond jaarlijkse gezinsuitstap)


VACATURES